DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR
raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

Na radno mjesto:

1. ADMINISTRATOR– jedan/na izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme;

UVJETI: VSS  

  • smjer društvene znanosti
  • poznavanje jednog stranog jezika
  • poznavanje rada na PC-u
  • godinu dana rada na odgovarajućim poslovima
  • godinu dana iskustva u obavljanju poslova proračunskog       računovodstva          
  • položen vozački ispit B kategorije      

Uz pisanu prijavu (vlastoručno potpisanu) kandidati/kinje su dužni priložiti:

-          životopis;

-          dokaz o završenom školovanju (u presliku - prije izbora kandidata/tkinje predočit će se izvornik);

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik putovnice ili domovnice - prije izbora kandidata/tkinje predočit će se izvornik);

-          ostale dokaze kojima se potvrđuje da zadovoljava tražene uvjete iz natječaja;

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja podnose se neposredno ili preporučenom pošiljkom, na adresu: DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR, 20 000 Dubrovnik, Svetoga Dominika 9, s naznakom: „ Prijava na natječaj: „Administrator“, u roku osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

O krajnjim rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom Obavijesti o izboru izabranog kandidata ili o obustavi/poništenju natječaja.

Dubrovački simfonijski orkestar zadržava pravo ne izabrati niti jednog od prijavljenih kandidata/kinja.

Dubrovački simfonijski orkestar

Dubrovnik